Ørnhøj

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2014

Der er den 22. janu­ar 2014 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Ørnhøj.

Kloak: Kloakken skal fornyes i Ørnhøj By

Herning Kommune har beslut­tet at sepa­re­re klo­ak­sy­ste­met i dit områ­de. Det bety­der, at regn­vand (tag- og over­fla­de­de­vand) og spil­de­vand (toilet og afløb), der før var sam­men­blan­det i et fæl­les­sy­stem, nu skal afle­des i hver sin led­ning, hvor regn­van­det ledes til regn­vands­sø­er med udløb til de nær­lig­gen­de åer og spil­de­vand ledes til rens­nings­an­læg via pum­pe­sta­tion i Ørnhøj.

Ovenstående sker ved at udskif­te den eksi­ste­ren­de fæl­les­led­ning med en ny spil­de­vands­led­ning og en ny regn­vands­led­ning – ca. 6 km nye spildevands- og regnvandsledninger.

Spildevandssystemet udfø­res i Ø 200 PVC led­nin­ger og regn­vands­sy­ste­met udfø­res i Ø 250 PVC, Ø 315 PVC og Ø 400 – Ø1400 BT led­nin­ger. Mellem led­nin­ger udfø­res der Ø 600 og Ø 1000 brøn­de efter behov.

Der etab­le­res end­vi­de­re 4 nye regn­vands­sø­er til mod­ta­gel­se af det sepa­re­re­de regn­vand. Disse 4 regn­vands­sø­er udfø­res hen­holds­vis ved Vads dal, Overgårdsvej og Mosevænget.

Det er også nød­ven­digt at etab­le­re 2 nye pum­pe­sta­tio­ner, hen­holds­vis på Mosevænget og ved Vads Dal

DER UDSKIFTES OGSÅ FJERNVARMERØR OG VANDRØR

Samtidig med klo­akpro­jek­tet udskif­tes der også fjern­var­me­rør og van­d­rør på stort set de sam­me veje som der udskif­tes klo­ak på.

Spørgsmål kan ret­tes til Ørnhøj Vandværk og Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk

Sønderparken, Overgårdsvej, Fasanvej, Søndermarksvej, Søndertoften, Søndervang, Hovedgaden Ø, Skjernvej, Nedergårdsvej, Raunsbjergvej, Bøgevej, Elmevej, Birkevej og Poppelvej

De berør­te gader skal have adskilt regn­vand og spil­de­vand på egen grund sene­st 1. marts 2020

Hovedgaden V, Kjærs Vej, Halkjærvej, Mosevænget og Banevænget

De berør­te gader skal have adskilt regn­vand og spil­de­vand på egen grund sene­st 1. maj 2021

Nordtoften, Fabriksvej, Vesterled og Vestervænget

Disse gader er sepa­re­ret, men klo­ak­sy­ste­met skal udskif­tes på grund af dår­lig stand/underdimensioneret regnvandssystem.

Tidsplan

Udførende entre­pre­nør (kloak‑, fjernvarme- og vandprojekt)

Feldborg Entreprenørforretning A/S
Tusbækvej 31
Feldborg
7540 Haderup

Kontaktperson
Karsten Madsen
Tlf.  6016 0530
Mail: mail@karstenmadsen.dk

Projektleder for Herning Vand
Carsten Moes Jørgensen
Tlf. 2172 8132
Mail: cmj@herningvand.dk

Daglig TILSYN i anlægs­pe­ri­o­den
Carsten Moes Jørgensen
Tlf. 2172 8132
Mail: cmj@herningvand.dk