Lind

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2016

Der er den 12. sep­tem­ber 2016 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Lind.

Byggemodning: Tavlund Krat og Østerlindparken

Kloakering mm. af 54 grunde

Der udfø­res klo­a­ke­ring inkl. vand­for­sy­ning til i alt 54 grun­de ved Tavlund Krat og Østerlindparken i Lind. Regnvand hånd­te­res i nedsiv­nings­grøf­ter langs bolig­ve­je­ne (afled­ning af regn­vand fra grun­de­ne i ter­ræn) og der etab­le­res kli­ma­bas­sin i fæl­les­a­re­al mel­lem Tavlund Krat og Østerlindparken.

Desuden udfø­res klo­a­ke­ring inkl. vand­for­sy­ning til i alt 30 grun­de ved Tavlundparken mel­lem Kollundvej og Tavlund Allé.

Ved Tavlund Krat og Østerlindparken udfø­res byg­ge­mod­ning af før­ste 27 grun­de fra slut­nin­gen af janu­ar ind­til pri­mo april 2021. Resterende grun­de for­ven­tes byg­ge­mod­net efter­føl­gen­de (i 2021).

Ved Tavlundparken (nr. 1 – 59) er byg­ge­mod­ning af før­ste 12 grun­de (1 – 23) udført i 2020 og reste­ren­de 18 grun­de udfø­res fra febru­ar til marts 2021.

Projektleder Herning Vand

Claus V. Hemmingsen
Tlf. 4083 0818
Mail: cvh@herningvand.dk