Ilskov

Her på siden kan du læse om aktu­el­le og plan­lag­te pro­jek­ter i Ilskov. Du fin­der des­u­den de orientering- og infor­ma­tions­bre­ve, der er udsendt.

Har du spørgs­mål til et spe­ci­fikt pro­jekt, fin­der du kon­tak­top­lys­nin­ger på pro­jekt­le­de­ren og andre rele­van­te kon­takt­per­so­ner under sel­ve projektet.

Kort over projekter

Find plan­lag­te pro­jek­ter og pro­jek­ter i andre byer i kom­mu­nen på lin­ket herunder.

Er du ejendomsmægler?

Og har du brug for vores digi­ta­le kort over klo­a­k­rør, stop­ha­ner, klo­a­ke­rings­ty­pe på en ejen­dom osv., fin­der du kor­tet på lin­ket herunder.

Orienteringsbreve og adresselister – 2021

Der er den 16. og 24. juni, 2021 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Ilskov.

Nedsivning og delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Fristen for at søge om del­vis til­ba­ge­be­ta­ling af til­slut­nings­bi­drag for Ilskov udløb den 7. april, 2022. Du kan fin­de mere infor­ma­tion på føl­gen­de link Find infor­ma­tio­ner om nedsiv­ning på din ejen­dom – Herning Vand