Hammerum

Her på siden kan du læse om aktu­el­le og plan­lag­te pro­jek­ter i Hammerum. Du fin­der des­u­den de orientering- og infor­ma­tions­bre­ve, der er udsendt.

Har du spørgs­mål til et spe­ci­fikt pro­jekt, fin­der du kon­tak­top­lys­nin­ger på pro­jekt­le­de­ren og andre rele­van­te kon­takt­per­so­ner under sel­ve projektet.

Kort over projekter

Find plan­lag­te pro­jek­ter og pro­jek­ter i andre byer i kom­mu­nen på lin­ket herunder.

Er du ejendomsmægler?

Og har du brug for vores digi­ta­le kort over klo­a­k­rør, stop­ha­ner, klo­a­ke­rings­ty­pe på en ejen­dom osv., fin­der du kor­tet på lin­ket herunder.

Orienteringsbreve og adresselister – 4. december 2018

Der er den 4. decem­ber 2018 sendt ori­en­te­rings­brev ud til en ræk­ke huse­je­re i Hammerum og Gjellerup.

Kloakfornyelsesprojekt Hammerumholmvej, K. Møllers Vej, Højgade, Villavej, Egevænget, Drosselvej, Spurvevej og Mejsevej – Etape II

Herning Kommune har beslut­tet at sepa­re­re klo­ak­sy­ste­met i dit områ­de.  Det bety­der, at regn­vand (tag- og over­fla­de­de­vand) og spil­de­vand (toilet og afløb), der før var sam­men­blan­det i et fæl­les­sy­stem, nu skal afle­des i hver sin led­ning, hvor regn­van­det ledes til regn­vands­sø­er med udløb til Hammerum Bæk og spil­de­vand ledes til rens­nings­an­læg­get i Herning.

Der etab­le­res nyt spil­de­vands­sy­stem bestå­en­de af Ø200 og Ø400 PVC

Ovenstående sker ved at udskif­te den eksi­ste­ren­de fæl­les­led­ning med en ny spil­de­vands­led­ning og en ny regn­vands­led­ning – ca. 2,2 km nye spildevands- og regnvandsledninger.

Spildevandssystemet udfø­res i Ø 200/Ø250 PVC led­nin­ger og regn­vands­sy­ste­met udfø­res i Ø 250 PVC, Ø 315 PVC og Ø 400 – Ø 800 BT led­nin­ger. Mellem led­nin­ger udfø­res der Ø 600 og Ø 1000 brøn­de efter behov.

Der etab­le­res end­vi­de­re en 1 ny regn­vands­sø til mod­ta­gel­se af det sepa­re­re­de regn­vand. Denne regn­vands­sø etab­le­res i are­a­let ved K. Møllers Vej 25 (nuvæ­ren­de pla­ce­ring af Herning Vand pum­pe­sta­tion og overløbsbygværk)

Samtidig med klo­akpro­jek­tet udskif­tes der vand­led­nin­ger på alle de gader/strækninger, hvor Herning Vand udskif­ter kloak. 

Spørgsmål kan ret­tes til:
Hammerum Vandværk
HI-Park 475, Hammerum
7400 Herning
Tlf. 9711 6481

Endvidere har Verdo også pla­ner om at udskif­te eksi­ste­ren­de fjern­var­me­rør med nye fjern­var­me­rør på Hammerum Hovedgade på sam­me stræk­ning, som klo­ak­ken skal udskiftes.

Spørgsmål kan ret­tes til:
Verdo – Varme
Birk Centerpark 32
7400 Herning.

Ved sepa­re­ring af klo­ak­ken på din egen grund kan du over­ve­je at nedsi­ve dit regn­vand frem­for at lede det til klo­ak­ken. Det kræ­ver, at jord­bunds­for­hol­de­ne er egne­de til det, og at Herning Kommune giver til­la­del­se til det.

Hvis du nedsi­ver alt dit regn­vand, kan du på vis­se betin­gel­ser træ­de ud af klo­ak­fæl­les­ska­bet mht. til regn­vand og få dele af dit til­slut­nings­bi­drag tilbage.

Du kan læse om ord­nin­gen her.

Fristen er udlø­bet. I det­te pro­jekt  var fri­sten for ansøg­ning om udtræd­ning mht. regn­vand den 15. august 2023. Du kan sta­dig væl­ge at nedsi­ve dit regn­vand, men ikke nå at træ­de ud af kloakfællesskabet.

Følgende ejen­dom­me hav­de mulig­hed for at ansø­ge om at træ­de ud: 

 • Drosselvej
 • Egevænget 4 – 8
 • Hammerum Hovedgade 3 – 37 og 10 – 38
 • Hammerumholmvej
 • Højgade 26 – 56 og 29 – 39
 • K. Møllers Vej
 • Kastanie Alle 2 og 8
 • Markvænget 46 – 52
 • Mejsevej
 • Palle Fløes Vej 29 og 31
 • Spurvevej
 • Tornbuskevej

Har du spørgs­mål vedr. ord­nin­gen om nedsiv­ning og udtræd­ning, kan du kon­tak­te Lone Fjord Simonsen på mail: lfs@herningvand.dk eller tlf.: 2116 5307.

Kloakprojektet udfø­res en gade ad gan­gen, så der kun gra­ves på en gade. Efterfølgende dæk­kes der med råjord/sand og der etab­le­res ny ”vej­kas­se” afslut­ten­de med sta­bilt grus. Der for­ven­tes også udlagt asfalt, når en gade er afslut­tet. Ved min­dre gader vil vi nok tage 2 gader af gangen.

Herning Kommune vil udskif­te kants­ten og for­tovs­fli­ser på de sam­me veje/strækninger, som der skal udskif­tes klo­ak på.

Kloakarbejdet for­ven­tes udført i føl­gen­de ræk­ke­føl­ge (eta­per):

Hammerumholmvej

K. Møllers Vej (nord for lysregulering)

Højgade (del­vis)

Villavej (del­vis)

Egevænget (nr. 2 – 8)

Drosselvej

Spurvevej (del­vis)

Mejsevej (del­vis)

2 X kryds­ning af Hammerum Bæk

Kloakentreprisen udfø­res i føl­gen­de peri­o­de: Ultimo AUG 2023 – ulti­mo JUN 2025

Tidsplan for projektperioden

Udførende entre­pre­nør
Tilgår efter afholdt lici­ta­tion ulti­mo JUN 2023

Projektleder for Herning Vand
Carsten Moes Jørgensen
Tlf. 2172 8132
Mail: cmj@herningvand.dk

TILSYN i anlægs­pe­ri­o­den
Carsten Moes Jørgensen
Tlf. 2172 8132
Mail: cmj@herningvand.dk

Morten Mølnitz
Tlf. 4176 8406
Mail: momz@cowi.com

 

 

Onsdag den 21. juni, 2023 afhold­te vi i sam­ar­bej­de med pro­jek­tets part­ne­re info­mø­de i Hammerum Hallen.

Materialet fra det møde fin­des her.

 

Torsdag den 22. juni, 2023 afhold­te vi info­mø­de i Hammerum Hallen for de berør­te rækkehuse.

Materialet fra det møde fin­des her.