Hammerum

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2018

Der er den 4. decem­ber 2018 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Hammerum.

Kloakfornyelsesprojekt Silkeborgvej, Industrivej Syd, Fastrupvej m. fl. i Hammerum – Etape II

I for­bin­del­se med de kom­men­de klo­ak­se­pa­re­rings­pro­jek­ter i den vest­li­ge del af Hammerum by, er det nød­ven­digt at etab­le­ring ny kloak/skifte eksi­ste­ren­de klo­ak på dele af Silkeborgvej (kryds­ning), Industrivej Syd, Fastrupvej, Hammerum Hovedgade og Ny Gjellerupvej.

Endvidere skal der også etab­le­res en kli­ma­vand­vej fra Industrivej Syd til Ege Carpets are­a­ler nord for Silkeborgvej.

Se de aktu­el­le vej­stræk­nin­ger på det­te kort.

Der etab­le­res nyt spil­de­vands­sy­stem bestå­en­de af Ø200 og Ø400 PVC rørledninger.

Der etab­le­res også nyt regn­vands­sy­stem bestå­en­de af Ø250 PVC, Ø315 PVC, Ø400 BT, Ø500 BT, Ø600 BT, Ø800 BT, Ø1000 BT og Ø1200 BT rør­led­nin­ger.
Der etab­le­res også en kli­ma­regn­vandstun­nel under Silkeborgvej.

Mellem rør­led­nin­ger­ne etab­le­res der Ø1000 brøn­de i beton.

Endvidere etab­le­res der også 2 nye pum­pe­sta­tio­ner på Ege Carpets are­a­ler nord for Silkeborgvej.

I for­bin­del­se med klo­a­k­ar­bej­der­ne, vil de aktu­el­le veje bli­ve luk­ket for gen­nem­kø­ren­de tra­fik og der vil bli­ve etab­le­ret omkørsler.

Kloakarbejdet på Silkeborgvej, Industrivej Syd, Fastrupvej, Hammerum Hovedgade og Ny Gjellerupvej er plan­lagt i peri­o­den maj 2022 – april 2023.

En detal­je­ret tids­plan fin­des her

Udførende entre­pre­nør
Ole Andersen A/S
Industriparken 32
Lind
7400 Herning

Kontaktperson
Dan Bjørnskov
Tlf.  2249 4061
Mail: dan@o‑a.dk

Projektleder for Herning Vand
Carsten Moes Jørgensen
Tlf. 2172 8132
Mail: cmj@herningvand.dk

Daglig Tilsyn for Herning Vand
Carsten Moes Jørgensen
Tlf. 2172 8132
Mail: cmj@herningvand.dk