Gjellerup

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2018

Der er den 4. decem­ber 2018 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Gjellerup.

Byggemodning: opførelse af regnvands- og klimabassin ved spinkebjergparken

Der er i 2019 udført byg­ge­mod­ning ved Spinkebjergparken og nu er HV og HK i gang med at etab­le­re kom­bi­ne­ret regnvands- og kli­ma­bas­sin øst for Spinkebjergparken

I for­bin­del­se med det kom­bi­ne­re­de regnvands- og kli­ma­bas­sin, hvor sjæld­ne sky­bruds­hæn­del­ser kan hånd­te­res i bas­si­net, udfø­res des­u­den kli­ma­grøft og for­ny­el­se af regn­vands­led­ning mel­lem Gjellerupstien og det nye bas­sin. Da der tid­li­ge­re har været over­svøm­mel­ses­pro­ble­mer syd for eksi­ste­ren­de regn­vands­bas­sin, har Herning Kommune i sam­ar­bej­de med Herning Vand A/S beslut­tet at udfø­re kli­ma­til­pas­ning i områ­det i f. m. byg­ge­mod­nin­gen ved Spinkebjergparken. Med pro­jek­tet for­ven­tes her­med en kraf­tig mini­me­ring af over­svøm­mel­ses­ri­si­ko­en i såvel nye som eksi­ste­ren­de bolig­om­rå­der i Spinkebjerg.

Projektet gen­op­ta­ges lige efter påske og for­ven­tes afslut­tet inden 1. sep­tem­ber 2020.

Udførende entre­pre­nør

Bjarne Korsdal

Tlf. 2834 0217

Projektleder for Herning Vand

Claus V. Hemmingsen
Tlf.: 4083 0818
Mail: cvh@herningvand.dk

Tilsynsførende

Henning L. Pedersen, Niras,

Tlf.: 6023 3988

Tlf.: 6023 3988