Aulum

Læs mere herunder

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2014

Der er den 22. janu­ar 2014 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Aulum.

Kloakfornyelse – Jyllandsgade, Tømmergade, Fynsgade, Sjællandsgade, Lundgaardsgade, Højgade, Rosenvænget, Gyvelvej, Syrenvej, Søndergade og Søndermarken.

Herning Kommune har beslut­tet at sepa­re­re klo­ak­sy­ste­met i dit områ­de. Det bety­der, at regn­vand (tag- og over­fla­de­de­vand) og spil­de­vand (toilet og afløb), der før var sam­men­blan­det i et fæl­les­sy­stem, nu skal afle­des i hver sin led­ning, hvor regn­van­det ledes til regn­vands­sø­er med udløb til de nær­lig­gen­de åer og spil­de­vand ledes til rensningsanlægget.

Ovenstående sker ved at udskif­te den eksi­ste­ren­de fæl­les­led­ning med en ny spil­de­vands­led­ning og en ny regn­vands­led­ning – ca. 2,8 km nye spildevands- og regnvandsledninger.

Spildevandssystemet udfø­res i Ø 200 PVC led­nin­ger og regn­vands­sy­ste­met udfø­res i Ø 250 PVC, Ø 315 PVC og Ø 400 – Ø1400 BT ledninger.

Mellem led­nin­ger udfø­res der Ø 600 og Ø 1000 brøn­de efter behov.

Der etab­le­res end­vi­de­re en ny regn­vands­sø til mod­ta­gel­se af det sepa­re­re­de regn­vand. Denne regn­vands­sø etab­le­res i are­a­let mel­lem Aulum ren­se­an­læg og Landevejen til Feldborg/Karup.

Der udskif­tes også fjernvarmerør

Samtidig med klo­akpro­jek­tet udskif­tes der evt. også fjern­var­me­rør på Højgade og Sjællandsgade

Spørgsmål til den­ne del af pro­jek­tet kan ret­tes til Aulum Fjernvarme, Rugbjergvej 3, Aulum.

 

 

Etaperne

Kloakprojektet udfø­res en gade ad gan­gen, så der kun gra­ves på en gade. Efterfølgende dæk­kes der med råjord/sand og der etab­le­res ny ”vej­kas­se” afslut­ten­de med sta­bilt grus. Der for­ven­tes også udlagt asfalt, når klo­a­k­ar­bej­det i en gade er afslut­tet. Ved min­dre gader vil vi nok tage to gader af gangen.

Kloakarbejdet udfø­res i føl­gen­de ræk­ke­føl­ge (eta­per):

 • Jyllandsgade
 • Fynsgade
 • Sjællandsgade
 • Højgade
 • Lundgaardsgade
 • Søndermarken
 • Søndergade
 • Rosenvænget
 • Gyvelvej
 • Syrenvej
 • Stianlæg ved Aulum Fritidscenter og Aulum Kirke

Kloakentreprisen udfø­res i føl­gen­de periode:

Primo APR 2023 – ulti­mo FEB 2025

Udførende entre­pre­nør
Ole Andersen A/S
Industriparken 32
Lind
7400 Herning

Kontaktperson
Dan Bjørnskov
Tlf.   2249 4061
Mail: dan@o‑a.dk

Projektleder for Herning Vand
Carsten Moes Jørgensen
Tlf. 2172 8132
Mail: cmj@herningvand.dk

Daglig til­syn i anlægs­pe­ri­o­den
Carsten Moes Jørgensen
Tlf. 2172 8132
Mail: cmj@herningvand.dk