Arnborg

Her på siden kan du læse om aktu­el­le og plan­lag­te pro­jek­ter i Arnborg. Du fin­der des­u­den de orientering- og infor­ma­tions­bre­ve, der er udsendt.

Har du spørgs­mål til et spe­ci­fikt pro­jekt, fin­der du kon­tak­top­lys­nin­ger på pro­jekt­le­de­ren og andre rele­van­te kon­takt­per­so­ner under sel­ve projektet.

 

Kort over projekter

Find plan­lag­te pro­jek­ter og pro­jek­ter i andre byer i kom­mu­nen på lin­ket herunder.

Er du ejendomsmægler?

Og har du brug for vores digi­ta­le kort over klo­a­k­rør, stop­ha­ner, klo­a­ke­rings­ty­pe på en ejen­dom osv., fin­der du kor­tet på lin­ket herunder.

Orienteringsbreve og adresselister – 2016 og 2021

Der er i hen­holds­vis 2016 og 2021 sendt ori­en­te­rings­brev om klo­ak­se­pa­re­ring til en ræk­ke huse­je­re i Arnborg. Herunder fin­der du bre­vet fra både 2016 og 2021. I adres­se­li­sten kan du se hvil­ke adres­ser, der har mod­ta­get brev hvornår.

Kloakfornyelse: Krogvejen, Skovbrynet, Skovbjergvænget, Skovkrogen, Skovtoften, Skjernvej, Greenvej, Degnekrogen, Postkrogen, Gl. Skarrildvej, Chr. Dalgas Vej

Jens Provsts Vej, Højbovej, Præstelunden, Bygaden, Birkebækvej

Tilbagebetaling af en del af klo­ak­til­slut­nings­bi­dra­get for hånd­te­ring af alt regnvand:

Fristen er udløbet

Sportsvej

Tilbagebetaling af en del af klo­ak­til­slut­nings­bi­dra­get for hånd­te­ring af alt regnvand:

Fristen er udløbet

Den reste­ren­de del af fæl­les­klo­a­ke­ret områ­de i Arnborg, omfat­ten­de bl.a. neden­stå­en­de veje:

Krogvejen, Skovbrynet, Skovbjergvænget, Skovkrogen, Skovtoften, Skjernvej, Greenvej, Degnekrogen, Postkrogen, Gl. Skarrildvej, Chr. Dalgas Vej

Tilbagebetaling af en del af klo­ak­til­slut­nings­bi­dra­get for hånd­te­ring af alt regnvand:

Mulighed for til­ba­ge­be­ta­ling udlø­ber 1. sep­tem­ber 2024