Nyhedsarkiv >Dit drikkevand er af god kvalitet

Nyhed

Dit drikkevand er af god kvalitet

herning vand prikker

25. maj 2018

Vi vil ger­ne sik­re sundt vand til jer vores kun­der. Det er der­for, vi er sat i verden.

Vi har beslut­tet at luk­ke otte bor­in­ger ude ved Nordre Vandværk. Det er bor­in­ger, der lig­ger vest for Brændgårdvej i det grøn­ne områ­de ud mod Fuglsang Sø. Den pri­mæ­re årsag er, at områ­det syd for bor­in­ger­ne bli­ver bebygget.

Vi har på nuvæ­ren­de tids­punkt alle­re­de luk­ket to af bor­in­ger­ne, for­di der er fun­det spor af BAM – en pesticide.

Grænseværdien for drik­ke­vand er 0,1 µg/l, og i de to bor­in­ger blev der fun­det niveau­er, der vari­e­re­de mel­lem 0,01 – 0,03 µg/l.

Selv om niveau­er­ne af BAM lå under græn­se­vær­di­en, beslut­te­de vi at luk­ke bor­in­ger­ne for en sik­ker­heds skyld, og for­di vi ikke ønsker at suge evt. fle­re pesti­ci­der ned til grund­vands­ma­ga­si­net, som anven­des til drikkevand.

Der har på intet tids­punkt været tale om en sund­heds­tru­en­de situation.

Vi har alle­re­de en bor­ing i drift ved Løvbakkerne som erstat­ning. Vi laver fem nye bor­in­ger ved Løvbakkevej. Vandet fra den nye kil­de­plads skal pum­pes ind til Nordre Vandværk og ren­ses der.