Nyhedsarkiv >Blå fisk skal få kunder i Haderup til at passe på vandmiljøet

Nyhed

Blå fisk skal få kunder i Haderup til at passe på vandmiljøet

herning vand prikker

30. maj 2018

En blå fisk på kants­te­nen ved regn­vands­ri­ste skal moti­ve­re vores kun­der i Haderup til at tæn­ke sig om. De skal frem­over und­gå at hæl­de spil­de­vand i riste­ne. Vandet der­fra hav­ner nem­lig i vand­lø­be­ne – og sene­re i badevandet.

VIL DU SVØMME I DET, DU HÆLDER I RISTEN?

Bilvask, alge­rens og rester af maling er eksemp­ler på mate­ri­a­ler, der ofte hav­ner i regn­vands­ri­sten. En prak­sis der hæn­ger ved, selv om klo­ak­ken i Haderup er sepa­re­ret. Det bety­der, at klo­ak­sy­ste­met under riste­ne på veje og plad­ser i Haderup ikke læn­ge­re kom­mer for­bi ren­se­an­læg­get, men i ste­det udle­des direk­te i vand­løb, åer, søer for til sidst at ende i havet.

”Det er ikke for­di, at folk ønsker at foru­re­ne vand­mil­jø­et. Rigtig man­ge er ikke klar over, at der i Haderup er to sepa­ra­te klo­ak­sy­ste­mer – et til spil­de­vand og et til regn­vand”, for­tæl­ler Benny Nielsen, afde­lings­le­der for plan og pro­jekt, Herning Vand

Haderup er en af de områ­der i Herning kom­mu­ne, der er fuldt ud sepa­rat­klo­a­ke­ret. Derfor er det sær­ligt vig­tigt, at sæbe, olie og kemi­ka­li­er ikke ender i regn­vands­ri­ste­ne. Herning Kommune og Herning Vand ønsker med mar­ke­rin­gen af de blå fisk, at sæt­te fokus at et sundt vand­mil­jø er et fæl­les ansvar.

RISTEN ER TIL REGNVAND OG AFLØB TIL SPILDEVAND

Når Herning Kommune mar­ke­rer riste­ne i Haderup med blå fisk, smi­der de sam­ti­dig et post­kort i alle post­kas­ser. Postkortet skal min­de vores kun­der om, at den blå fisk sym­bo­li­se­rer natu­ren. Postkortet beskri­ver fem ting, du kan gøre for at pas­se på vand­mil­jø­et. For eksem­pel at afle­ve­re rester af maling, kemi­ka­li­er og olie­pro­duk­ter på gen­brugs­plad­sen, og huske at vaske din bil de rig­ti­ge steder.

”Alt for man­ge er ikke klar over, at når man vasker sin bil på en par­ke­rings­plads i et bolig­om­rå­de ryger sæbe­van­det ud i søer og vand­løb – med min­dre det er en sær­lig ind­ret­tet vaske­plads med sand­fang og olieud­skil­ler”, sup­ple­rer Søren Brandt fra Herning Kommune.

Ønsker du at hånd­va­ske bilen, skal det være ved en plads, hvor klo­ak­ken er koblet til ren­se­an­læg­get. Det er den for eksem­pel ved vaske­hal­ler, hvor der ofte er plads til at hånd­va­ske bilen. Derudover er det rig­ti­ge at gøre, at hæl­de rester af sæbe­vand og andet spil­de­vand i hånd­va­sken, bru­se­ri­sten eller toilettet.

Eller sat på spid­sen – alt det du ikke ønsker at svøm­me i, skal hol­des væk fra regnvandsristen.


FAKTA OM KAMPAGNEN

Kampagnen er i før­ste omgang et pro­jekt­for­søg mønt­et på Haderup. Herning Vand og Herning Kommune vil ind­sam­le erfa­rin­ger i for­hold til kom­mu­ni­ka­tion, effekt og bebo­er­nes ople­vel­se med de blå fisk. Er til­ba­ge­mel­din­ger­ne posi­ti­ve, tager man fat i resten af Herning Kommune.

5 TING DU KAN GØRE

  1. Huske, at risten med blå fisk kun er til regnvand
  2. Aflever rester af maling, kemi­ka­li­er og olie­pro­duk­ter på genbrugspladsen
  3. Vask din bil ved en vaskehal
  4. Rens dit tag, dine fli­ser og dine have­møb­ler med rent vand uden brug af mil­jø­far­li­ge kemikalier
  5. Brug vasken eller toilet­tet til sæbevand