Nyhedsarkiv >Alarmservice tilbage i topform

Nyhed

Alarmservice tilbage i topform

herning vand prikker

8. februar 2018

Nu mod­ta­ger du igen en ser­vi­ce­alarm på sms eller mail, hvis du har et brud eller en lækage.

Vi ople­ve­de i sid­ste uge udfor­drin­ger med at ind­hen­te data fra de fjer­n­af­læ­ste måle­re, hvil­ket betød, at du ikke kun­ne føl­ge dit for­brug kor­rekt inde på MIN SIDE. Udfordringerne betød også, at vores alarm­ser­vi­ce ikke fun­ge­re­de optimalt.

Vi har løst pro­ble­met og mel­der igen klar med alarm­ser­vi­ce. Har du en fjer­n­af­læst måler, kan du igen for­ven­te at mod­ta­ge en alarm, hvis dine måler­tal viser, at du har en læka­ge eller et brud. Læs mere om vores alarm­ser­vi­ce her.

Vi ople­ver sta­dig udfor­drin­ger med de histo­ri­ske data inde på MIN SIDE. Det bety­der, at dit for­brug fra de sid­ste to for­ud­gå­en­de uger ikke vises korrekt.