Nyhedsarkiv >Alarmservice med startvanskeligheder

Nyhed

Alarmservice med startvanskeligheder

herning vand prikker

27 aug 2017

Vi send­te en sms om den nye alarm­ser­vi­ce den 15. august.

Under ”Min side” på vores hjem­mesi­de har du adgang til at lave ændrin­ger på dine alar­mer og se dit for­brug time for time.

Vi er ikke helt på plads med løs­nin­gen, men det er vig­tigt for os, at sæt­te alarm­ser­vi­cen i gang nu, for­di sel­ve alarm­ser­vi­cen kan spa­re dig for man­ge penge.

Vi valg­te at gøre kun­der­ne, her­un­der dig til test­per­so­ner og lyt­te og lære af jeres feedback.

”Webportalen var ikke helt bru­ger­ven­lig, og jeg skul­le have hjælp fra Herning Vand til at kom­me ind på den” for­tæl­ler vores kun­de Kaj Lindbjerg, efter han modt­og en lækagealarm.

Kaj Lindbjerg peger på fle­re ste­der, hvor løs­nin­gen har mang­ler. Blandt andet i for­hold til en bru­ger­vej­led­ning på webportalen.

Vi er i fuld gang med at gøre det nem­me­re for dig at bru­ge portalen.

Men fik Kaj Lindbjerg så slet ikke noget, ud af den læka­ge­alarm han modtog?

”Vi kan kon­sta­te­re, der er noget der løber. Vi tror, det er vores gam­le toilet. I dag skal jeg fin­de årsa­gen og stop­pe det” afslut­ter Kaj Lindbjerg.

Netop et toilet der løber bru­ger typisk 150 m³ vand om året. Det sva­rer til 6.300 kr. årligt. De tal har været en del af vores over­vej­el­ser, da vi valg­te at lan­ce­re trods mang­ler. Vi vil nem­lig ger­ne give jer mulig­he­den for at udbed­re ska­der og mod­ta­ge lave­re regninger.

Det arbej­der vi på lige nu:

  • Bedre infor­ma­tion på webpor­ta­len – er klar den 1. september.
  • Overskueligt over­blik over dit for­brug – 1. oktober.

Vores nye alarm­ser­vi­ce er ble­vet nomi­ne­ret til DI pri­sen 2017. DI Prisen bli­ver hvert år givet til en virk­som­hed, der har skabt nye mulig­he­der og omsat dem til vækst og arbejds­plad­ser til gavn for det dan­ske samfund.

”Vi er stol­te af at være nomi­ne­ret til DI Prisen 2017. Det skal være nemt at være kun­de hos Herning Vand. Vores kun­der kan ikke væl­ge en anden leve­ran­dør, hvis de util­fred­se med os. Derfor er det vig­tigt, at vi har et godt sam­ar­bej­de med vores kun­der, og at de ser os som en sam­ar­bejds­part­ner, der ska­ber vær­di for dem,” afslut­ter vores admi­ni­stre­ren­de direk­tør Niels Møller Jensen.

Du kan se vores løs­ning og de andre nomi­ne­re­de her.