Nyhedsarkiv >Alarm: brud – fremover giver telefonen dig besked

Nyhed

Alarm: brud – fremover giver telefonen dig besked

herning vand prikker

14 aug 2017

Hold øje med dit hjem, mens du er på far­ten. Med vores nye alarm­ser­vi­ce mod­ta­ger du en sms med en advar­sel, hvis din fjer­n­af­læ­ste måler viser, at du har en læka­ge eller et brud.

Et brud koster typisk mel­lem 3.000 – 20.000 kro­ner. Med de nye fjer­n­af­læ­ste måle­re er det muligt at opda­ge spræng­te rør, og toilet­ter der løber, kort tid efter ska­den er sket. De nye måle­re aflæ­ser digi­talt dit vand­for­brug hver time, døg­net rundt. Det giver os mulig­he­den for at adva­re dig, hvis dit gen­nem­snit­li­ge vand­for­brug stiger.

Når advars­len tik­ker ind på din tele­fon, er det vig­tigt, at du selv rea­ge­rer. I den alarm-sms du mod­ta­ger, står der tyde­ligt om du skal kon­tak­te dit for­sik­rings­sel­skab eller en vvs-installatør.

Fuld kontrol og tryghed til dig

De nye vand­må­le­re sen­der måler­tal til vores webpor­tal ”Min side”, som du log­ger på via vores hjem­mesi­de her. Her kan du uaf­hæn­gigt af tid og sted log­ge på med dit NemID og til­pas­se alar­men til dine behov.

Webportalen gør det også nem­me­re for dig at hjæl­pe andre eller selv mod­ta­ge hjælp. Er du gang­be­svæ­ret, svagtse­en­de eller på andre måder for­hin­dret i at opda­ge og rea­ge­re på et brud, kan du over­dra­ge alarm­ser­vi­cen til andre. Omvendt kan du også hjæl­pe andre ved at mod­ta­ge deres bru­da­larm på din telefon.

En ekstra ser­vi­ce er din mulig­hed for at mod­ta­ge en alarm, hvis vand­for­bru­get helt stop­per. Har din gam­le mor for eksem­pel ikke brugt vand i seks timer, kan hun være fal­det og lig­ge hjæl­pe­løs. Alarmen giver dig mulig­hed for at køre for­bi og sik­re, at alt er i orden.

Du kan få svar på dine spørgs­mål og hjælp til at til­pas­se din alarm her.

Vind en Ipad 4

Det er super let at deltage.

Log ind på ”Min side” og til­pas alar­men til dine behov. Husk at opda­te­re dine kon­tak­top­lys­nin­ger, så vi kan kon­tak­te dig, hvis du vinder.

Vi træk­ker vin­de­ren den 30. august kl. 12.00.