Nyhedsarkiv >Årsrapport 2016 er godkendt af bestyrelsen

Nyhed

Årsrapport 2016 er godkendt af bestyrelsen

herning vand prikker

28 apr 2017

Vores nye års­rap­port viser, at vi med lang­sig­tet plan­læg­ning og effek­ti­vi­se­re­ret drift leve­rer 20 pro­cent mere vær­di for de sam­me pen­ge i 2016, end vi gjor­de i 2012, og sik­rer vores kun­der en vand­pris, der lig­ger knap 11 pro­cent under landsgennemsnittet. 

Den effek­ti­ve drift har gjort det øko­no­misk muligt at inve­ste­re i nye digi­ta­le fjer­n­af­læ­ste måle­re, der gør det nem­me­re for dig at være kun­de hos Herning Vand.

”Effektivisering og digi­ta­li­se­ring er med til at garan­te­re vores kun­der en vand­pris i balan­ce, og når vi tæn­ker lang­sig­tet, sik­rer vi, at vores børn og bør­ne­børn fort­sat har adgang til rent og sundt vand til en pris, der er til at beta­le” for­kla­rer Niels Møller Jensen, admi­ni­stre­ren­de direk­tør i Herning Vand.

Årsrapporten 2016 er net­op ble­vet god­kendt af besty­rel­sen, og de nye vand­må­le­re er en af man­ge skridt, der sig­ter mod bed­re ser­vi­ce til vores kun­der og under­støt­ter vores mål om at redu­ce­re pri­sen for vand med 20 pro­cent i 2020 i for­hold til pri­sen i 2012.

Alarmservice på mobilen

De før­ste 4.367 måle­re blev skif­tet i 2016, og de læser vand­for­bru­get time for time. Når som­mer­fe­ri­en begyn­der, sik­rer den nye ser­vi­ce, at du kan gå på ferie med for­sik­ring om, at din mobil­te­le­fon giver besked ved brud.

Når læka­ger og brud bli­ver opda­get med det sam­me, kan vi und­gå stort vand­spild og hol­de et bed­re pris­ni­veau. Den nye ser­vi­ce giver også dig mulig­hed for at få over­blik over eget vand­for­brug og aktivt juste­re dit indi­vi­du­el­le for­brug til gavn for egen pengepung.

Kundeskabt hjem­mesi­de

Den digi­ta­le ser­vi­ce, der bli­ver koblet på de fjer­n­af­læ­ste måle­re og vores nye hjem­mesi­de skal for­bed­re din mulig­hed for betje­ne dig selv. Vi har ind­dra­get fri­vil­li­ge kun­der i udvik­lin­gen, og vi har lyt­tet til ønsker og behov for at sik­re, at både hjem­mesi­de og selv­be­tje­nings­por­tal bli­ver nem­me for dig at bru­ge og forstå.

»Vi er som monopol­virk­som­hed for­plig­tet til at udvik­le os og føl­ge med tiden, så vi altid er skar­pe på den ser­vi­ce, pris og kva­li­tet, vi leve­rer til vores kun­der« udta­ler vores besty­rel­ses­for­mand Kent Falkenvig.

Vi for­ven­ter, at de i alt 17.000 måle­re er udskif­tet i før­ste kvar­tal af 2018. Den nye hjem­mesi­de og den digi­ta­le selv­be­je­nings­por­tal er alle­re­de onli­ne i mid­ten af juli.