93% miljøfremmede stoffer fjernes med 100% biologisk løsning

DNV Gødstrup, Herning Kommune og Herning Vand har siden 2012 arbejdet for at skabe en samfundsmæssig begavet renseløsning (målt på miljø og økonomi) for spildevandet fra det nye supersygehus, som sættes i drift til november 2021.

Parterne har i samarbejde med en række aktører gennemført 2 MUDP-projekter for at udvikle en 100% biologisk renseløsning senest med pilotprojektet Mereff, som har fået både national og international opmærksomhed. De foreløbige resultater viser, at den biologiske renseløsning fjerner 93% af de miljøfremmede stoffer (MFS) i spildevandet. Sideløbende med projektet har DNV Gødstrup anlagt deres egen spildevandsledning fra hospitalet til Herning Centralrenseanlæg.

Vi er stadig ambitiøse og sigter højt. Konkret betyder det, at løsningen skal levere den optimale balance mellem den samlede økonomi til anlæg og drift og ditto miljøeffekter konkret målt på den samlede mængde af fjernet MFS. Løsningen har potentiale til at styrke eksporten af dansk vandteknologi. Det betyder, at vi fortsat aktivt vil formidle viden om resultaterne.

I december 2020 har KL i samarbejde med Danva gennemført et aktørmøde, hvor Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Danva, KL samt syv kommuner og ditto vandselskaber delte viden om både lovgivning og valg af teknologier. Parterne udtrykker sammenstemmende, at der ikke findes en ”one size fits all” løsning. Den nuværende lovgivning giver gode muligheder for at vælge løsninger, som giver optimale valg i de konkrete situationer.

På mødet roste Miljøstyrelsen Herning Kommune for modellen, hvor Herning Kommune giver hospitalet en midlertidig tilladelse til at lede spildevandet til Herning Centralrenseanlæg mod at gennemføre en nøje defineret målekampagne, som kan danne baggrund for valg af endelig renseløsning.

Herning Vand gennemfører i tæt samspil med Herning Kommune, DNV Gødstrup, Miljøstyrelsen, DANVA m.fl. en interessentanalyse, som vil sikre, at den endelige renseløsning er i drift ultimo 2023. Herunder arbejdes der sammen med de relevante interessenter på at skabe et fælles grundlag for myndighederne på tværs af landet i forhold til udarbejdelse af tilslutningstilladelser og udledningstilladelser til renseanlæg. Dette arbejde har til formål at skabe en smidigere sagsbehandling, så det bliver lettere for myndigheder og vandselskab at træffe det bedste valg i den konkrete situation.

Bestyrelsen i Herning Vand bakker op om en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030. Det endelige valg af renseløsning skal understøtte dette mål.

Region Midtjylland har primo 2021 vedtaget en ny bæredygtighedsstrategi. Mereff teknologiens evne til at nedbryde lægemidler baseret på 100% biologiske processer giver en minimering af energiforbrug og CO2 udledninger, som er helt i tråd med målsætningerne i den regionale bæredygtighedsstrategi.

Du kan læse mere om resultaterne i Mereff rapporten, som udkommer i løbet af marts 2021.

 

Har du spørgsmål til projektet generelt eller dette skriv, så kontakt gerne vores direktør Niels Møller Jensen på tlf. 3091 6641 eller nmj@herningvand.dk

Projektets partnere