Sunds

Kloakken skal fornyes

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

De områder på kortet som ikke har en farve vil der ikke blive udført kloakfornyelse. Enten pga. vi er færdige eller fordi der er et nyt separat kloaksystem.

Bemærk:
Fristen for tilbagebetaling ved nedsivning af regnvand i Sunds er udløbet.

SE KORT

Praktisk info

Etape 1 er afsluttet

Skalmejstien, Præstegårdvej, Rønne Alle, Åvej, Søstien, Søgårdvej og Præstegårdvænget

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest marts 2019.

Idrætsvej, Pilevej, Birkevej, Kastanievej, Vibevej, Hollingholtvej og Teglgårdvej

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest marts 2019. Der udsendes et påbudsbrev fra Herning kommune 1 år før.

Der er hovedsagelig to grunde til at vi planlægger kloakfornyelse i Sunds:
– Renseanlægget er nedslidt og levetiden er begrænset. I fremtiden skal alt spildevand pumpes til Herning renseanlæg.
– Der er meget indsivning af grundvand i de gamle utætte kloakledninger. Den store mængde vand betyder en stor driftudgift til pumpestationerne i byen.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand
Fristen er udløbet

Projektet
Vi graver fra hovedkloakken indtil skel og skifter ledninger og sætter en skelbrønd hvis man ønsker det. Derefter reetabler vi belægning/befæstelse i samme stand som inden vi gravede. De ejendomme som i forvejen har separat kloak fra internt på grunden som er ført frem til skel skal ikke foretage sig mere. Herning Vand tilslutter det hele til den nye kloak. Asfaltramper bliver reetableret som tidligere, med mindre Herning Kommune har indsigelser mod den tidligere rampe.

Tidsplan

Opstart Vibevej m.m. 2018
Vi forventer at starte uge 9 på Vibevej i den vestlige ende. I øjeblikket kan vi dog se at vejrudsigten melder om hård frost og så kan vi blive nød til at udskyde opstarten indtil frosten er væk.

Arbejdet på Pilevej, Birkevej, Idrætsvej & Kastanievej var afsluttet inden sommerferien 2017. Bassiner syd for Hjejlevej var afsluttet november 2017

I januar 2018 er vi startet med at lave styrede undeboringer ved Hjejlevejstien. Vi “skyder” den nye spildevandsledning under terræn uden opgravning fra Vibevej ned til den fremtidige pumpestation ved bassinet v. Hjejlevej. Ved den metode sparet vi både tid og penge. Derefter fortsætter vi arbejdet på Vibevej (se tidsplanen for arbejdet nedeunder) Vi forventer at være færdige i udgangen af 2018.

Overordnet rækkefølge for 2018:
– Vibevej
– Holingholtvej
– Teglgårdvej
– Tranevej

Tidsplan for projektet kan ses her.

Informationsbreve
Tidligere informationsbrev er udsendt til Sunds. Se det her ved siden af.
Der fremsendes orienteringsbreve til de ovenstående gader i januar 2017. Kastanievej fremsendes der orienteringsbrev i slutningen af september 2016
Der vil blive orienteret i godt tid med sedler i postkassen inden adgangen til jeres ejendom bliver spærret.

Projektet
Sunds Entreprenør udfører opgaven på Etape 2 da de vandt licitationen på opgaven ved laveste pris.

Se mere omkring Sunds entreprenør her

Formand på projektet:

Henry V. Poulsen

Tlf. 23984490

Mail: post@sundse.dk

(Spørgsmål vedrørende: Priser for separering, spørgsmål til privat kloak, adgang til ejendomme osv.

Projektleder for Herning Vand:

Thomas Sørensen

Tlf. 30161974

Mail: ths@herningvand.dk

(Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.)

Projektleder fra Herning Kommune:

Børge Nielsen

Tlf. 20674238

Mail: vtbbn@herning.dk

(Spørgsmål vedrørende: Fortove, kantsten, asfaltramper osv.)

Projektleder fra Sunds Vand & Varme:

Olai Sørensen

Tlf 97141451

Mail: info@svv.dk

(Spørgsmål vedrørende: Drikkevand og Fjernvarme)

Der må gerne deltage en repræsentant fra kunder/borger til byggemøderne for at følge projektet. Derudover vil der løbende være projektopdateringer på hjemmesiden.

 

Teglgårdvej, Nøddevej, Nøddekrogen, Sunds Hovedgade, Stationsvej & Granly

Teglgårdvej skal pga. det nye regnvandsbassin syd for Hjejlevej, have adskilt regnvand og spildevand senest januar 2019

Nøddevej, Nøddekrogen, Sunds Hovedgade, Stationsvej & Granly skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest januar 2021.

Der fremsendes orienteringsbreve til de ovenstående gader i medio 2018.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand
Fristen er udløbet

Tidsplan

Vi starter i foråret med 2019 og afslutter ved udgangen af 2020.

Her er den forventede rækkefølge:
– Teglgårdvej
– Nøddevej
– Nøddekrogen
– Sunds Hovedgade
– Stationsvej
– Granly

Der afholdes licitation på arbejdet i efteråret 2018.

Projektleder for Herning Vand:

Thomas Sørensen

Tlf. 30161974

Mail: ths@herningvand.dk

Herning Vand har i samarbejde med Herning kommunes byggemodnings afdeling udført kommende regnvandsbassin ved Linåvej i Sunds. Bassinet skulle efter Herning Vands planlægning først udgraves i 2021, men byggemodningen manglede sand for at hæve terrænet ved de nye grunde ved Sølunden og derfor var der en god synergi for både Herning Kommune og Herning Vand i at udgrave sandet til bassinet nu. Bassinet laves helt færdig og reetableres med muld, så området kan fremstå rekreativt.

Bassinet skal i fremtiden bruges som klimabassin, hvor regnvand fra den centrale og vestlige del af Sunds løber til. Ved store regnhændelser vil der være kapacitet i bassinet til at opholde vandet midlertidig så det ikke belaster vandløbene i området.

Se et kort med de beregnede grundvandsdybder her
Kurverne viser den skønnede dybde fra terræn/jordoverfladen til grundvandet, efter alle kloakker er blevet tætnet.
Dybderne er beregnede og skal derfor tages med forbehold, da bl.a. jordbundsforholdene kan variere lokalt.

Herning Vand afholdte borgermøde for alle byens borgere tirsdag den 18 august 2015. Se præsentationen fra borgermødet her.

NEDSIVNING

Læs mere om delvis tilbagebetaling af dit tilslutningsbidrag.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

INFORMATIONSBREV

Sendt til 1800 hustande i Herning Kommune, hvor Herning Vand allerede har renoveret kloakken eller forventer at gøre det inden 2022.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresse brevet er sendt til i Sunds.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden