Sunds

Kloakken skal fornyes

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

De områder på kortet som ikke har en farve vil der ikke blive udført kloakfornyelse. Enten pga. vi er færdige eller fordi der er et nyt separat kloaksystem.

Bemærk:
Fristen for tilbagebetaling ved nedsivning af regnvand i Sunds er udløbet.

SE KORT

Praktisk info

Etape 1 er afsluttet

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest januar 2019.

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest januar 2019.

Der er hovedsagelig to grunde til at vi planlægger kloakfornyelse i Sunds:
– Renseanlægget er nedslidt og levetiden er begrænset. I fremtiden skal alt spildevand pumpes til Herning renseanlæg.
– Der er meget indsivning af grundvand i de gamle utætte kloakledninger. Den store mængde vand betyder en stor driftudgift til pumpestationerne i byen.

Tidsplan

Vi startede på Pilevej mandag den 20 februar. Gadererne Pilevej Birkevej og derefter Idrætsvej var afsluttet inden sommerferien 2017.

Vi starter efter sommerferien 2017 med kloakarbejde på Troldestien når entreprenøren er klar. Vi forventer at arbejdet på Troldestien varer resten af året i 2017.
I foråret 2018 starter vi på Vibevej og Teglgårdvej og forventes færdige i efteråret/vinter 2018.

Tidsplan for projektet kan ses her.

Informationsbreve
Tidligere informationsbrev er udsendt til Sunds. Se det her ved siden af.
Der fremsendes orienteringsbreve til de ovenstående gader i januar 2017. Kastanievej fremsendes der orienteringsbrev i slutningen af september 2016
Der vil blive orienteret i godt tid med sedler i postkassen inden adgangen til jeres ejendom bliver spærret.

Projektet
Sunds Entreprenør udfører opgaven på Etape 2 da de vandt licitationen på opgaven ved laveste pris.

Se mere omkring Sunds entreprenør her

Formand på projektet:

Henry V. Poulsen

Tlf. 23984490

Mail: post@sundse.dk

(Spørgsmål vedrørende: Priser for separering, spørgsmål til privat kloak, adgang til ejendomme osv.

Projektleder for Herning Vand:

Thomas Sørensen

Tlf. 30161974

Mail: ths@herningvand.dk

(Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.)

Projektleder fra Herning Kommune:

Børge Nielsen

Tlf. 20674238

Mail: vtbbn@herning.dk

(Spørgsmål vedrørende: Fortove, kantsten, asfaltramper osv.)

Projektleder fra Sunds Vand & Varme:

Olai Sørensen

Tlf 97141451

Mail: info@svv.dk

(Spørgsmål vedrørende: Drikkevand og Fjernvarme)

Der må gerne deltage en repræsentant fra kunder/borger til byggemøderne for at følge projektet. Derudover vil der løbende være projektopdateringer på hjemmesiden.

Vi graver fra hovedkloakken indtil skel og skifter ledninger og sætter en skelbrønd hvis man ønsker det. Derefter reetabler vi belægning/befæstelse i samme stand som inden vi gravede. Affaltramper bliver reetableret som tidligere, med mindre Herning Kommune har indsigelser mod den tidligere rampe.

Herning Vand er i samarbejde med Herning kommunes byggemodnings afdeling begyndt at udgrave et fremtidigt regnvandbassin ved Linåvej i Sunds. Bassinet skulle efter Herning Vands planlægning først udgraves i 2021, men byggemodningen manglede sand for at hæve terrænet ved de nye grunde ved Sølunden, og dermed var der en god synergi for både Herning Kommune og Herning Vand med at udgrave sandet nu.

Bassinet skal i fremtiden bruges som klimabassin hvor regnvand fra den centrale og vestlige del af Sunds løber til. Ved store regnhændelser vil der være kapacitet i bassinet til at opholde vandet midlertidig så det ikke belaster vandløbene i området.

Se et kort med de beregnede grundvandsdybder her
Kurverne viser den skønnede dybde fra terræn/jordoverfladen til grundvandet, efter alle kloakker er blevet tætnet.
Dybderne er beregnede og skal derfor tages med forbehold, da bl.a. jordbundsforholdene kan variere lokalt.

Herning Vand afholdte borgermøde for alle byens borgere tirsdag den 18 august 2015. Se præsentationen fra borgermødet her.

NEDSIVNING

Læs mere om delvis tilbagebetaling af dit tilslutningsbidrag.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

INFORMATIONSBREV

Sendt til 1800 hustande i Herning Kommune, hvor Herning Vand allerede har renoveret kloakken eller forventer at gøre det inden 2022.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresse brevet er sendt til i Sunds.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden