Kibæk

Kloakken skal fornyes

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

Nedsivning – Delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag?

Hvis du nedsiver ALT regnvand fra din egen grund, har du mulighed for at søge Herning Kommune om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er de penge, du i sin tid har betalt for at blive tilsluttet kloaknettet.

DOWNLOAD KORT

Kære beboer på Brogade, Møllevænget, Aavænget, Møllegårdsvej og Velhustedvej.

Inden længe begynder Herning Vand, at grave i dit kvarter. Formålet er, at forbedre kloakanlægget, så vi reducerer risikoen for oversvømmelser, rotteproblemer, indsivning af grundvand samt overbelastning af renseanlæg og vandløb.

Forbedringen sker ved, at den eksisterende fællesledning (dvs. fælles for både regn- og spildevand) erstattes således, at der fremover vil være en ledning til regnvand og en ledning til spildevand. Udskiftningen er en del af den løbende vedligeholdelse af kloaksystemet og kaldes “separering”. Separering er en fremtidssikret løsning, som er vedtaget af Herning Byråd og som Herning Vand gennem mange år har anvendt ved kloakfornyelser.

Hvad betyder det for dig?

Fornyelsen af kloakanlægget betyder, at vi etablerer stikledninger ind til dit skel og at du inde på din egen grund, for egen regning, skal separere regnvandet fra dit spildevand.

Vort gravearbejde vil derudover give gener i forhold til trafik på vejen, støj, rystelser m.m. På den anden side får boligejere, der endnu ikke har en skelbrønd på egen grund, mulighed for at få etableret den nyttige brønd.

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

INFORMATIONSBREV

Sendt til 1800 hustande i Herning Kommune, hvor Herning Vand allerede har renoveret kloakken eller forventer at gøre det inden 2022.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresse brevet er sendt til i Arnborg.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden