Vores baggrund

Vi er i gang med en professionel implementeringsproces som selvstændig forsyningsvirksomhed. Vi arbejder med servicestrategier, kunderelationer, markedsføring, kommunikation og formidling. Internt arbejder vi med organisation, udviklingsperspektiver og effektivisering omkring kerneydelsen – ’Vi sikrer sundt vand’.

En kundeorienteret virksomhedsprofil udgøres ikke alene af brevpapir, regninger, hjemmeside og formidlingstiltag. Oplevelsen af virksomhedens fysiske tilstedeværelse bidrager også til opfattelsen af virksomheden, -særligt når virksomheden har en placering, der gør den til en del af bybilledet. Virksomheden Herning Vand er således med sine 85.000 m2, ud mod en af de store indfaldsveje, En del af den oplevelse mange mennesker mødes med når de kommer til Herning. Ligeledes har de fysikske anlæg og bygninger ind flydelse på den måde kunder, samarbejdspartnere og leverandører oplever virksomheden på. Herning Vand er grundlæggende udlagt som et spildevands- og forsyningsanlæg, -oprindeligt uden for byen.

Vækst og byudvikling bevirker, at virksomheden i dag er en del af Herning By. Selve spildevands- og forsyningsanlægget udgøres af nogle klare funktionelle og stringente anlægs- og bygningsvolumener. Den resterende bygningsmasse opleves til gengæld lidt tilfældig og utilstrækkelig, -både bygningskompositorisk, materialemæssigt, logistisk og funktionelt. Ligesom der, -på trods af et fint anslag til et haveanlæg-, ikke opleves konsekvens i materialer, belægninger og beplantning. Generelt vurderes det, at bifunktionelle anlæg og bygninger er ustrukturerede og opstået ad-hoc, uden en samlet udviklings- og udbygningsplan. Herning Vands fysiske identitet virker til at være tænkt indefra og ind, fremfor indefra og ud. Det kan have et klart praktisk afsæt i forhold til intern afvikling af kerneydelser, men indebærer en vis uklarhed omkring logistik for kunder, leverandører o.a.. Samtidig medvirker det til, at Herning Vand ikke har en klar ydre identitet, hvilket både virksomhedsmæssigt og i forhold til virksomhedens fysiske volumen i Herning by er uhensigtsmæssigt.

Vi ønsker fremadrettet at udvikle virksomhedens fysiske profil på linie med øvrige kontaktflader med kunder, samarbejdspartnere, leverandører og den by og kommune, vi er en del af. Derfor er der taget initiativ til udarbejdelse af en helhedsplan for Herning Vand.

Helhedsplanen skal sikre, at fremtidig udvikling af såvel funktionsanlæg som bygningsmasse foregår efter en klar plan, der understøtter virksomhedens udviklingspotentiale, funktionsbehov samt relationer til kunder og omgivelser.

Se vores helhedsplan

Corporate Social Responsibility (CSR), også kaldet social ansvarlighed, handler grundlæggende om det globale ansvar en virksomhed har overfor samfundet, miljøet og klimaet.

Herning Vand A/S har et socialt ansvar overfor vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører.

Vi er garant for vandkredsløbet, som skal sikre kunderne i området rent drikkevand nu og i fremtiden. Vores samfundsansvar handler derfor om at beskytte grundvandet mod udefrakommende påvirkninger.

Vi sætter social ansvarlighed højt på dagsordenen, og arbejder bæredygtigt med det samlede vandkredsløb. Vores sociale ansvar understøttes af vores værdier: Ansvarlighed, helhed, troværdighed og samarbejde.

Konkret har Herning Vand A/S underskrevet en Carbon20 aftale, hvor vi arbejder målrettet med at reducere vores CO2udledning med 20% inden udgangen af 2013.

Se notat af 11. marts 2016 til bestyrelsen vedr. CSR politik og indsatser

Herning Vand indgår i Herning Kommunes grønne regnskab.

Du kan læse mere om Herning Kommunes strategi for Grønt regnskab her.

Grønt overblik 2016

Grønt regnskab temarapport vand 2016

 

Ledelsesteamet i Herning Vand har den 6. august 2013 vedtaget følgende miljø- og fødevaresikkerhedspolitik:

Herning Vand er et forsyningsselskab ejet af Herning Kommune.

Vi skal levere rent og velsmagende drikkevand til kunderne, aflede og rense spildevandet før det føres retur til vandkredsløbet.

Disse opgaver vil vi udføre sikkert i forhold til sundhed og miljø, samt effektivt og konkurrencedygtigt i forhold til økonomi.

Hos Herning Vand har vi besluttet at:

  1. Etablere og vedligeholde et ledelsessystem, der hjælper os med at styre og løbende forbedre vore indsatser og resultater.
  2. Styrke kendskabet til og bevidstheden om fødevaresikkerhed og miljøforhold blandt vore medarbejdere og kunder, samt opmuntre til miljøforbedrende initiativer på virksomhedsniveau såvel som individuelt.
  3. Sikre, at indkøb i virksomheden sker på konkurrencedygtige vilkår. Ved indkøb tages hensyn til sundheden og miljøet som parametre, der vægtes højt ved valg af produkter inden for samme priskategori.
  4. Overholde gældende lovkrav og efterleve Herning Vands interne mål, som ligger ud over lov- og myndighedskrav.
  5. Arbejde aktivt for at vore aktiviteter reducerer forurening af natur og risiko for drikkevandsforurening, fremme energibesparende indsatser samt fokusere på mulighederne for fjernelse af farlige stoffer i alle vores aktiviteter.

Gyldighedsområde:

Miljø- og fødevaresikkerhedspolitikken er gældende for alle Herning Vands aktiviteter.

Vi er som forsyningsselskab forpligtede til at vise, hvordan vore nøgletal såsom priser, elforbrug og lignende faktorer, ligger i forhold til andre forsyningsselskabers – og det gør vi gerne!

Vores brancheorganisation DANVA laver hvert år en sammenligning af priserne på både drikkevand og spildevand i en række selskaber. De kalder det for DANVA Benchmarking. Her er vi – og vil forsat være – blandt de billigste selskaber i undersøgelsen.

DANVAs rapport:

Vand i tal 2016

 

Du kan finde tidligere rapporter på DANVAs hjemmeside her.

Vinder af CO-Industris samarbejdspris 2014

Læs mere

Certificeringer

ISO 22000 – Fødevaresikkerhed

I starten af 2014 blev Herning Vand A/S fødevarecertificeret efter ISO 22000 standarden.

Vores certificering er et bevis på, at vi arbejder kontrolleret og målrettet på at opretholde fødevaresikkerheden i vores daglige arbejde med at producere og sikre sundt vand til vores kunder.

Vi sikrer fødevaresikkerhed i produktionen og distributionen af sundt vand til vores kunder ved konstant at risikovurdere alle forhold i vandets vej fra grundvandsboring til distribution i ledningsnettet til forbrug ude hos vores kunder.

ISO 14001 – Miljøledelse

Herning Vand A/S blev i oktober 2012 miljøcertificeret efter ISO 14001 standarden.

Vort miljøledelsessystem er udviklet og implementeret med udgangspunkt i Herning Vands strategi, herunder vision, mission, værdier, fokusområder, indsatser, resultatmål, handleplaner og opfølgning.

Filosofien bag opbygning og implementering af miljøledelsessystemet er, at hvad der er godt for miljøet, også er godt for kunderne, ejerne og medarbejderne. Miljøledelsessystemet er derfor et centralt ledelsessystem i Herning Vand A/S.

Læs vores folder om miljøledelse i Herning Vand A/S her.